Home > Over ons > Statuten en reglementen

Statuten en reglementen

We willen dat jouw opleiding binnen het ROC zo goed mogelijk verloopt. Daarvoor zijn een aantal zaken vastgelegd. Ook medezeggenschap, de klachtenprocedure, juridische aspecten en overeenkomsten zijn belangrijke onderwijszaken. Het is belangrijk dat je weet welke reglementen er gelden, wat je kunt doen als je merkt dat iets beter kan en wat de verantwoordelijkheid is van school of van de raad van toezicht.

Lees ook meer over:
Een veilige school
Onderwijsovereenkomsten
Inspraak via studentenraad

De integriteitscode

De integriteitscode geeft inkleuring aan de wijze waarop het college van bestuur het ROC Kop van Noord-Holland richting geeft. De onderwerpen die in deze integriteitscode worden besproken zijn:

  1. Omgang met publieke middelen
  2. Omgang met collega’s en medewerkers in de organisatie
  3. Omgang met invitaties en geschenken van derden met zakelijk belang bij de instelling
  4. Het verschaffen van voordelen aan derden
  5. Nevenfuncties

1. Omgang met publieke middelen
Het college van bestuur zal erop toezien dat publieke middelen binnen de wettelijke kaders zo efficiënt en effectief mogelijk worden ingezet, altijd met als basis de doelstelling van de stichting. In het licht van hun voorbeeldfunctie in de omgang met publieke middelen vermijden de leden van het college van bestuur bezigheden die illegaal zijn of contacten met organisaties die illegaal handelen promoten.

2. Omgang met collega’s en medewerkers in de organisatie
Leden van het college van bestuur zijn zich bewust van hun positie en zijn in hun gedrag een voorbeeld voor anderen.

3. Omgang met invitaties en geschenken van derden met zakelijk belang bij de instelling
Leden van het college van bestuur krijgen geschenken of faciliteiten aangeboden waarbij het de intentie is om een goede relatie met het ROC Kop van Noord-Holland te onderhouden. Daartoe behoren geschenken die verband houden met hun optreden bij officiële gelegenheden én geschenken en faciliteiten die alleen zijdelings verband houden met de uitoefening van de functie. De geschenken mogen op geen enkele wijze belangenverstrengeling met zich meedragen. Geschenken die de waarde van € 250,- overstijgen worden altijd gemeld aan de voorzitter van de raad van toezicht.

4. Het verschaffen van voordelen aan derden
Het is een lid van het college van bestuur op geen enkele wijze toegestaan een voordeel te verschaffen aan derden.

5. Nevenfuncties

  • Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door een lid van het college van bestuur wordt goedkeuring gevraagd aan de raad van toezicht. Hierbij wordt tevens gemeld of er sprake is van een geldelijke vergoeding voor het uitvoeren van de nevenfunctie.
  • De nevenfunctie mag niet in strijd zijn met het belang van de stichting ROC Kop van Noord-Holland.
  • De nevenfuncties worden geregistreerd.
  • Elk lid van het college van bestuur zorgt ervoor dat er geen strijdigheid, of de schijn hiervan, ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting ROC Kop van Noord-Holland. Een dreigende belangenverstrengeling wordt terstond gemeld aan de voorzitter van de raad van toezicht.
  • Het lid van het college van bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting ROC Kop van Noord-Holland verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht.