Een veilige school is prettig voor iedereen. Voor de studenten, de docenten en de andere medewerkers. Ook draagt een veilige school zijn bij aan het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten. Je wilt tenslotte in veiligheid je opleiding afmaken. De veiligheid op onze school zit daarom gegoten in meerdere protocollen, reglementen en convenanten. Hier vind je meer over de verschillende aspecten van een veilige school zijn.

Sociale media

Hoe we omgaan met sociale media en hoe we verwachten van onze studenten dat ze omgaan met sociale media, vind je in ons protocol sociale media.

Meldpunt datalekken

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. Om aan deze meldplicht te voldoen, heeft het ROC Kop van Noord-Holland een meldpunt voor datalekken ingericht.

Heeft u een datalek bij het ROC Kop van Noord-Holland geconstateerd? Stuur dan een e-mail naar datalek@rockopnh.nl.

Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat dan dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervalt.

Wat is er veranderd?

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt –meer dan nu –op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Gegevens

Wij hebben in kaart gebracht welke gegevens wij verwerken en in welke systemen. Dit is uitvoerig gedocumenteerd in een dataregister voor leerlingen en een dataregister voor medewerkers. Deze registers zijn hieronder bij beschikbare documenten te raadplegen. Ook is in kaart gebracht hoelang welke gegevens bewaard worden. Ook daarvoor is een document beschikbaar. Heeft u vragen over de verwerking van uw gegevens of wilt u uw wettelijke rechten uitvoeren stuur ons dan gerust een mail naar privacy@rockopnh.nl. Heeft u een vertrouwelijke vraag stuur dan een e-mail naar onze functionaris gegevensbescherming, dhr. A. van Toly (avantoly@rockopnh.nl).

Beschikbare documenten

In onderstaande documenten is meer informatie te vinden over het beleid op informatiebeveiliging en privacy van het ROC Kop van Noord-Holland.

Beleid informatiebeveiliging en privacy

Richtlijn bewaartermijnen

Dataregister student

Dataregister student tijdelijk niet actief

Dataregister medewerker in loondienst

IT-reglement

Awareness presentatie 2022

10 gouden regels voor informatiebeveiliging

Veelgestelde vragen (9-6-2022)

Toestemmingsverklaring uitwisselen presentie- en resultaatgegevens student

Toestemmingsverklaring levering kopie identiteitsbewijs