Update 19 mei

Op 19 mei heeft het kabinet in samenspraak met het RIVM opnieuw een beslissing genomen over het mbo-onderwijs tot tenminste 15 juni.

De eerder vastgestelde maatregelen voor het mbo blijven van kracht. Het voornemen om praktijklessen op school te geven vanaf 15 juni is bevestigd.

Dit betekent het volgende.

Voor alle studenten wordt leren op afstand voorlopig gecontinueerd.

We gaan door met de schoolexamens en centrale examens voor studenten die dit jaar hun diploma kunnen behalen. Deze examens kunnen, al dan niet aangepast, worden uitgevoerd op onze school. Daar waar dit nodig is, worden de studenten ook op school voorbereid op het examen.

Op deze manier worden de studenten in staat gesteld hun diploma te behalen.

We zullen in de periode tot aan de zomervakantie ook schoolexamens en centrale examens uitvoeren voor studenten die nog niet in hun diplomafase zitten. Ook deze examens zullen op school plaatsvinden en ook daar geldt dat de voorbereiding op het examen, indien nodig, op school gebeurt.

Op deze manier worden studenten in staat gesteld hun leerjaar goed af te sluiten. Dit past binnen eerdere besluitvorming van het kabinet.

Naast bovengenoemde maatregelen blijven studenten welkom die thuis geen gebruik kunnen maken van afstandsleren en dus een beroep willen doen op leer- en ICT-faciliteiten van de school in het studiecentrum. De Studiecentra in al onze gebouwen zijn open van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Op basis van de richtlijnen van de overheid en het RIVM doen wij ons uiterste best doen om de examinering zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Zo examineren wij alleen in kleine groepen en worden de studenten en medewerkers gericht geïnstrueerd en begeleid. Door de gekozen acties blijft de druk op onze gebouwen beperkt en hebben we voldoende ruimte om een veilige leer- en werkomgeving te creëren. De ervaringen tot nu toe zijn goed.

Onverkort blijft van kracht dat al het personeel en studenten die aanwezig zijn op de school volledig klachtenvrij moeten zijn.

Het kabinet heeft ook aangegeven dat wij vanaf 15 juni op school met praktijklessen voor studenten kunnen beginnen om er voor te zorgen dat zij zich op dit terrein ook kunnen blijven bekwamen en om eventueel gemiste uren beroepspraktijkvorming in te halen.

Dit gebeurt ook weer conform voorgeschreven RIVM richtlijnen en landelijk vastgestelde protocollen. Het aantal studenten dat aanwezig is zal zijn gemaximeerd, zodat 1,5 meter afstand mogelijk wordt. Om het openbaar vervoer te ontlasten zal dit plaatsvinden buiten de spits (waarschijnlijk tussen 11.00 uur en 15.00 uur).

Het geven van praktijklessen op school zal de komende weken door de teams worden voorbereid en vormgegeven. De studenten worden zo snel als mogelijk geïnformeerd wat dit voor hen betekent.

Wij realiseren ons dat het voor iedereen steeds schakelen is in deze lastige tijd, maar we zullen er alles aan doen om jullie te ondersteunen om het onderwijs goed vorm te blijven geven en de opleiding en examens voor de studenten succesvol af te ronden in een veilige omgeving.

De verruiming voor bedrijven biedt, op termijn, ook weer betere perspectieven voor onze studenten om stages te volgen of om, na diplomering, aan het werk te kunnen.

Update 6 mei (geldig tot tenminste 15 juni)

De maatregelen voor het MBO blijven van kracht. Dit betekent het volgende.

Voor alle studenten wordt leren op afstand voorlopig gecontinueerd. We gaan door met de schoolexamens en centrale examens voor studenten die dit jaar hun diploma kunnen behalen. Deze examens kunnen al dan niet aangepast worden uitgevoerd op onze school. Daar waar dit nodig is, worden de studenten ook op school voorbereid op het examen. Op deze manier worden de studenten in staat gesteld hun diploma te behalen. We zullen in de periode tot aan de zomervakantie ook schoolexamens en centrale examens uitvoeren voor studenten die nog niet in hun diplomafase zitten. Ook deze examens zullen op school plaatsvinden en ook daar geldt dat de voorbereiding op het examen, indien nodig, op school gebeurt.

Op deze manier worden studenten in staat gesteld hun leerjaar goed af te sluiten. Dit past binnen eerdere besluitvorming van het kabinet.

Naast bovengenoemde maatregelen blijven studenten welkom die thuis geen gebruik kunnen maken van afstandsleren en dus een beroep willen doen op leer- en ICT-faciliteiten van de school in het studiecentrum. De Studiecentra in al onze gebouwen zijn open van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Op basis van de richtlijnen van de overheid en het RIVM doen wij ons uiterste best doen om de examinering zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Zo examineren wij alleen in kleine groepen en worden de studenten en medewerkers gericht geïnstrueerd en begeleid. Door de gekozen acties blijft de druk op onze gebouwen beperkt en hebben we voldoende ruimte om een veilige leer- en werkomgeving te creëren. De ervaringen tot nu toe zijn goed.

Onverkort blijft van kracht dat al het personeel en studenten die aanwezig zijn op de school volledig klachtenvrij moeten zijn.

Het kabinet heeft ook aangegeven dat wij ons moeten voorbereiden op een verdere uitbreiding van onze activiteiten op school vanaf 15 juni met praktijkonderwijs. Wij wachten nadere berichtgeving hierover af.

Update over maatregelen 21 april

Op 21 april heeft het kabinet in samenspraak met het RIVM opnieuw een beslissing genomen over het MBO onderwijs tot tenminste 20 mei.
De maatregelen die eerder door het kabinet en het RIVM zijn opgesteld, blijven van kracht.
Voor alle studenten wordt leren op afstand voorlopig gecontinueerd.
We starten, zoals eerder al is besproken, vanaf 4 mei met schoolexamens en centrale examens voor studenten die dit jaar hun diploma kunnen behalen. Deze examens kunnen al dan niet aangepast worden uitgevoerd op onze school. Daar waar dit nodig is worden de studenten ook op school voorbereid op het examen.Op deze manier worden de studenten in staat gesteld hun diploma te behalen.
We zullen in de periode tot aan de zomervakantie ook gefaseerd starten met schoolexamens en centrale examens voor studenten die nog niet in hun diplomafase zitten. Ook deze examens zullen op school plaatsvinden en ook daar geldt dat de voorbereiding op het examen, indien nodig, op school gebeurt.Op deze manier worden studenten in staat gesteld hun leerjaar goed af te sluiten. Dit past binnen eerdere besluitvorming van het kabinet.
Naast bovengenoemde maatregelen blijven studenten welkom die thuis geen gebruik kunnen maken van afstandsleren en dus een beroep willen doen op leer- en ICT-faciliteiten van de school in het studiecentrum. De Studiecentra in al onze gebouwen zijn vanaf 4 Mei weer open van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Op basis van de richtlijnen van de overheid en het RIVM zullen wij ons uiterste best doen om de de onderwijsactiviteiten en de examinering zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Zo examineren wij alleen in kleine groepen en worden de studenten en medewerkers gericht geïnstrueerd en begeleid. 
Onverkort blijft van kracht dat al het personeel en studenten die aanwezig zijn op de school volledig klachtenvrij moeten zijn.

Update over landelijke maatregelen 31 maart

Er is 31 maart door het kabinet in samenspraak met het RIVM opnieuw een beslissing genomen over het onderwijs tot en met 28 april. Dit betekent concreet dat er in deze periode geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden op onze locaties. Leren op afstand wordt dus gecontinueerd. Wel zullen examens al dan niet aangepast kunnen worden uitgevoerd op onze school en kan je daar waar dit nodig is op school worden voorbereid op jouw examen. Ook blijven studenten welkom die thuis geen gebruik kunnen maken van afstandsleren en dus een beroep willen doen op leer- en ICT-faciliteiten van de school in het studiecentrum aan de Hofstraat in Schagen en op de locatie Sportlaan in Den Helder.

Bij de examens wordt de prioriteit gelegd bij examinering voor die studenten die dit jaar hun diploma kunnen behalen. De examens gaan door of zullen in aangepaste vorm doorgaan. Op basis van de richtlijnen van de overheid en het RIVM zullen wij ons uiterste best doen om de examinering zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen en jou daarmee de mogelijkheid te bieden jouw diploma te behalen. Onverkort blijft van kracht dat al het personeel en studenten die aanwezig zijn op de school volledig klachtenvrij moeten zijn. Onze school gaat vanaf 4 mei examineren. Wij hebben dan de tijd om dit goed te plannen en jij hebt de tijd om het goed voor te bereiden. Je zult zo snel als mogelijk door jouw opleiding verder worden geïnformeerd over wat dit voor jou betekent. Wij realiseren ons dat het ook voor jou steeds schakelen is in deze lastige tijd maar we zullen er alles aan doen om het onderwijs goed vorm te geven en het examen succesvol af te ronden.

Update over examens

In tegenstelling tot eerdere berichten heeft het college van bestuur vandaag besloten, om naar aanleiding van de nieuwe landelijke maatregelen en in afstemming met andere Noord-Hollandse mbo-instellingen, alle examens op onze locaties tot en met de meivakantie (3 mei 2020) af te gelasten. Dit betekent dat er vanaf woensdag 25 maart tot en met 3 mei 2020 geen enkel fysiek examen op onze locaties meer wordt afgenomen. Examens die plaatsvinden op bpv-locaties kunnen wel gewoon doorgang vinden, voor zover mogelijk en te organiseren binnen de richtlijnen van de RIVM. Waar afspraken zijn gemaakt over online examinering gaat dit gewoon door. De examens die geen doorgang kunnen vinden worden op een later te bepalen moment alsnog afgenomen.

Online onderwijs – op afstand leren en voorbereiden

Online onderwijs op afstand blijft van kracht. Studenten kunnen zich dus blijven bekwamen en voorbereiden op de examens, onder begeleiding van onze docenten, instructeurs en onderwijsassistenten.

Centraal examen afgelast – vavo

Vandaag heeft de minister van Onderwijs ook besloten dat de centrale examens van het voortgezet onderwijs dit schooljaar geen doorgang vinden. Dit geldt dus ook voor ons vavo. De schoolexamens van vavo bepalen of studenten hun diploma behalen. Informatie over de nieuwe zak-slaagregeling en de herkansingen volgen nog. In lijn met het mbo zullen daar waar online schoolexamens zijn gepland deze ook doorgaan.

Inschrijven en aanmelden gaat gewoon door

Studenten kunnen zich ondanks deze situatie gewoon inschrijven. We blijven de mogelijkheid om online een intakegesprek te voeren aanbieden. Hierbij worden studenten, ongeacht hun uitslag bij de schoolexamens, voorlopig ingeschreven.

Aantal locaties gesloten

Nu we geen examens hebben op onze locaties en leren en begeleiden op afstand de norm is vervalt de noodzaak om alle gebouwen open te houden. Om recht te doen aan de behoefte van een aantal medewerkers om hun activiteiten vanuit school te doen, omdat zij dat willen of omdat het werk dat vraagt willen we voorlopig twee onderwijslocaties open te houden in onze vestigingsplaatsen Schagen en Den Helder: de Hofstraat en de Sportlaan. De Sportlaan blijft ook open omdat daar ook de afdeling automatisering is gehuisvest die in deze omstandigheden hulp moet kunnen blijven bieden. Ook het kantoor aan de Sperwerstraat blijft open. Alle gebouwen sluiten vrijdags om 15.00 uur. De Kievitstraat en de Ritmeesterweg gaan tot nader order dicht.

De studiecentra op de Hofstraat en de Sportlaan blijven geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 12:00 om studenten die niet thuis kunnen werken de gelegenheid te bieden om daar te studeren.

Maatregelen op een rij

  • Alle lessen en andere studentgebonden activiteiten worden op al onze onderwijslocaties opgeschort tot en met 6 april 2020.
  • Overal is zo goed en snel mogelijk online leren ingeregeld. Dit geldt voor het volgen van theorielessen, het overleggen met de docent, het kunnen vragen stellen en het voorbereiden op examens. Studenten worden per mail op de hoogte gehouden van de mogelijkheden en opties.
  • De richtlijnen van het RIVM blijven vanzelfsprekend onverkort van kracht.
  • Twee locaties gaan dicht. Een aantal locaties blijft open voor medewerkers en eventuele afspraken over studeren in het studiecentrum wanneer dat thuis niet mogelijk is.
  • Stages gaan in deze weken zoveel mogelijk door, zolang studenten welkom blijven op hun stageadres. We volgen hierin de besluiten en richtlijnen van het stageadres. Begeleiding door stageconsulenten gebeurt telefonisch.
  • De intake-activiteiten voor het schooljaar 2020-2021 gaan online en telefonisch door.
  • Nieuwe studenten kunnen zich gewoon inschrijven en krijgen een intake en kunnen de inschrijving wijzigen wanneer de schoolexamens niet gehaald worden.
  • De richtlijnen van het RIVM blijven vanzelfsprekend onverkort van kracht: medewerkers werken zoveel mogelijk thuis en zeker bij lichte klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. We houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.

Communicatie

Alle medewerkers, studenten, ouders en bedrijven zijn door ons geïnformeerd en worden bij belangrijke wijzigingen door ons op de hoogte gesteld, per mail en/of via onze interne en externe website.