Maatregelen tijdens lockdown 16-12 t/m 16 maart

Het kabinet heeft besloten dat de maatregelen voor het mbo en vavo iets worden verruimd.

Tot op heden gold dat we onderwijsactiviteiten konden geven op school voor de volgende doelen:
·         examens voor studenten die in dit jaar kunnen diplomeren
·         examens voor (overige) studenten die niet online of in de praktijk kunnen worden afgenomen
·         studenten die praktijklessen volgen (op school)
·         begeleiding van kwetsbare studenten, zoals bijvoorbeeld op niveau 1 en 2 en bij het vavo.

Daarnaast hebben we nu de ruimte gekregen om meer te doen mits de 1,5 meter afstand wordt gewaarborgd. Dat betekent automatisch dat we bij extra onderwijsactiviteiten met kleine groepen moeten werken en dat slechts een gedeelte van de studenten naar school kan. De basis van onze lesactiviteiten blijft dan ook voorlopig online.

Volgende week gaan teams zich buigen over de vraag hoe wij deze extra ruimte kunnen benutten.

De studiecentra zullen open zijn voor die studenten die niet thuis kunnen werken om hen de gelegenheid te bieden daar te studeren. Als zij daarvan gebruik willen maken, melden zij dat bij de balie van de betreffende locatie.

Reizen van en naar de school door medewerkers en studenten wordt gezien als een noodzakelijke reis.

De richtlijnen van het RIVM blijven vanzelfsprekend onverkort van kracht, zoals het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes conform afspraken.

Informatie aan de studenten over hoe het onderwijs en de begeleiding uiteindelijk plaatsvindt, gebeurt vanuit het team van de opleiding.

Wij zullen jullie bij nieuwe omstandigheden vanzelfsprekend weer zo snel mogelijk informeren. Als er relevant nieuws is dan zullen jullie daarvan op de hoogte worden gesteld via een mail.

Naar school tijdens de avondklok

Op 20 januari heeft het kabinet besloten dat er, als de Tweede Kamer daarmee instemt, een avondklok wordt ingesteld. Dit betekent dat iedereen vanaf zaterdag 23 januari tussen 21.00 uur en 4.30 uur binnen moet blijven.

Dit heeft vooral gevolgen voor de opleidingen die in de avonduren plaatsvinden. Dit geldt zowel voor het mbo als voor het vavo. Omdat het om een beperkt aantal opleidingen gaat, zullen medewerkers en studenten door het team van de opleiding over de consequenties worden benaderd. Voorbeelden van maatregelen zijn: inkorten van de lessen, verschuiven van de lessen of digitale lessen. Het is aan de opleiding om te bepalen wat het beste is. Bij inkorting van de lessen zullen we rekening houden met reistijd zodat iedereen op tijd thuis kan zijn. In principe gaan we daarom uit van lessen tot 19.30 uur.

Studenten die stage lopen (bol of bbl) en een verklaring van de werkgever kunnen laten zien, kunnen tijdens de avond gewoon aan het werk op hun stageplaats (voor zover het bedrijf of de instelling natuurlijk actief is op dat moment).

Voor Educatie zal de opleidingsmanager de medewerkers en studenten zelf informeren. De studenten vallen onder de definitie van kwetsbare studenten. Voor educatieve activiteiten zijn de externe locaties in principe ook beschikbaar.

Alle info is beschikbaar via de site van de rijksoverheid.

Algemene coronamaatregelen (geldig buiten periode van lockdown)

beslisboom – kan ik naar school?

Om alle regels helder uit te leggen, is er een beslisboom. Deze is gemaakt om de beslissing ‘kan ik gewoon naar school?’ goed te kunnen nemen. Deze geldt voor studenten en werknemers. Bekijk de beslisboom.

Mondkapjes verplicht

Het gebruik van mondkapjes is verplicht voor studenten en medewerkers in de verkeersruimtes (gangen, trappen en kantines). In lokalen en kantines mogen de mondkapjes af als je bent gaan zitten. Studenten nemen zelf een mondkapje mee van huis.

Lessen

De belangrijkste maatregel in het MBO is dat studenten en medewerkers 1,5 meter afstand houden Dit betekent dat er een maximaal aantal studenten per lokaal kan plaatsnemen aan op afstand geplaatste tafels. Hoe groter het lokaal, hoe meer studenten kunnen plaatsnemen. Ook betekent dit dat niet alle activiteiten op school kunnen plaatsvinden en we dus ook online lessen geven. Bij de keuze van de activiteiten op school geven wij voorrang aan:

 • examens voor studenten die in dat jaar kunnen diplomeren
 • examen voor (overige) studenten die niet online of in de praktijk kunnen worden afgenomen
 • praktijklessen
 • les- en begeleidingsactiviteiten voor eerstejaarsstudenten om hen goed op weg te helpen bij hun nieuwe studie
 • coachgesprekken om gericht de voortgang te kunnen bespreken
 • extra hulp voor kwetsbare studenten

Maatregelen per gebouw

In onze gebouwen voldoet het binnenklimaat aan RIVM-richtlijnen. Ook wordt er bewust veel gelucht door ramen en deuren open te zetten. Ieder gebouw is anders en de toepassing van de richtlijnen kan dus per gebouw anders uitpakken. Zo zijn gangen in het ene gebouw smaller en is in een ander gebouw de kantine minder toegankelijk. Studenten krijgen via hun opleiding specifieke informatie over de maatregelen in het gebouw waar zij les hebben.

Regels voor de docenten en studenten

Uiteraard blijven de richtlijnen van het RIVM van kracht:

 • Was je handen regelmatig (hoe je dat juist doet check je hier)
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand van mensen
 • Vermijd sociale bijeenkomsten

Daarnaast gaan studenten en docenten na de laatste les direct naar huis. Ook wordt er per locatie gekeken of lessen 5 minuten eerder kunnen stoppen om drukte in de gang te voorkomen en wordt afgeraden om voor de deur in de gang te wachten op de volgende les.

Voel je je ziek volgens de richtlijnen van het RIVM? Meld je ziek en blijf thuis. In overleg met de docent kun je kijken wat je thuis of online kunt doen.

Evenementen

We willen als school ook toekomstige studenten de kans bieden om zo goed mogelijk de sfeer te komen proeven. Daarom bekijken we per evenement hoe we deze zo goed mogelijk binnen de richtlijnen kunnen uitvoeren. Er wordt gekeken of de leerlingbezoekdagen in een aangepaste vorm door kunnen gaan. Ook de open avond wordt zo ingericht dat deze voldoet aan de normen en dat toekomstige studenten en hun ouders toch een goed en compleet beeld geeft van studeren bij het ROC Kop van Noord-Holland.

Wat te doen als

We willen een zo veilig mogelijke omgeving voor onze studenten en collega’s. Daarom zijn er meerdere scenario’s uitgewerkt:

 1. Persoon in directe omgeving van collega is positief getest op COVID-19
 2. Collega heeft ziekteverschijnselen en laat zich testen op COVID-19
 3. Collega is positief getest op COVID-19
 4. Collega is recent teruggekomen uit een oranje of rood risicogebied
 5. Persoon in directe omgeving van student is positief getest op  COVID-19
 6. Student heeft ziekteverschijnselen en laat zich testen op COVID-19
 7. Student is positief getest op COVID-19
 8. Student is recent teruggekomen uit een oranje of rood risicogebied
 9. Bronnenonderzoek door GGD
1. Persoon in directe omgeving van collega is positief getest op COVID-19
 • Collega neemt contact op met leidinggevende en geeft aan in quarantaine te moeten blijven voor in ieder geval 10 dagen.
 • Leidinggevende stemt met collega af in hoeverre werkzaamheden en op welke manier deze kunnen doorgaan.

Zie hier de link naar de brief van het RIVM wanneer huisgenoot positief is getest: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
Mocht de situatie zich voordoen dat een docent of andere medewerker niet meer in de gelegenheid is om op de vestiging te komen werken vanwege een huisgenoot of een nauw contact die positief getest is daarvoor geen extra communicatie meer nodig. Studenten worden op de hoogte gebracht dat de fysieke lessen van deze docent niet meer doorgaan en er online onderwijs wordt geboden.

2. Collega heeft ziekteverschijnselen en laat zich testen op COVID-19
 • Medewerkers worden gevraagd leidinggevende te informeren wanneer zij ziekteverschijnselen hebben en zich laten testen.
 • Actie leidinggevende: Contact opnemen met desbetreffende persoon over situatie.
 • Indien van toepassing en mogelijk worden er online lessen ingezet. Wanneer dit niet mogelijk is, meldt medewerker zich ziek.

Mocht de situatie zich voordoen dat een docent niet in de gelegenheid is om op de vestiging te komen werken vanwege ziekteverschijnselen, dan dienen studenten op de hoogte te worden gebracht dat de fysieke lessen van deze docent niet meer doorgaan en er mogelijke online onderwijs wordt geboden. Te allen tijde geldt dat de desbetreffende collega toestemming dient te verlenen voor deze berichtgeving en dit ook met hem/haar wordt afgestemd.

 1. Intern bericht: Mail naar collega’s op de vestiging.
 2. Extern bericht: Geen.
3. Collega is positief getest op COVID-19
 • Medewerkers worden gevraagd om positieve testuitslag te melden bij leidinggevende en indien hij/zij niet in staat is om te werken, kan hij/zij zich ziekmelden.
 • Leidinggevende informeert bij medewerker over evt. bronnenonderzoek en vraagt of medewerker er mee instemt dat deze persoonlijke informatie kenbaar wordt gemaakt binnen het ROC Kop van Noord-Holland en met betrokken collega’s, studenten en ouders.
 • Leidinggevende informeert directielid over positieve test.

Directie Onderwijs informeert College van Bestuur.

 • Directielid (of aan te wijzen persoon namens Directie Onderwijs) neemt contact op met GGD over vervolgacties door school (evt. adviseur HRM hierbij betrekken).
 • Afhankelijk van de uitkomst van bronnenonderzoek neemt Directie Onderwijs in overleg met College van Bestuur besluit over de vervolgstappen. Denk hierbij aan online onderwijsgeven, bepaalde klassen naar huis sturen of tijdelijk sluiten van vestiging.
 • Medewerker blijft in isolatie en mag weer uit isolatie als het minimaal 7 dagen, geteld vanaf de eerste ziektedag, geleden is dat de medewerker ziek werd en deze 24 uur geen klachten meer heeft.
4. Collega is recent teruggekomen uit een oranje of rood risicogebied
 • Indien bekend verzoekt leidinggevende de medewerker om in quarantaine te gaan tot 10 dagen na de datum van terugkomst uit het risicogebied.
 • Leidinggevende bespreekt mogelijkheden van thuiswerken met medewerker. 
 • Leidinggevende informeert collega’s en indien van toepassing leerlingen/studenten dat medewerker vanuit huis werkt en over evt. afstandsonderwijs.
 • Leidinggevende onderhoudt contact met medewerker.
 • Pas wanneer medewerker en andere leden van het desbetreffende huishouden na 10 dagen geen klachten hebben, kan medewerker op reguliere wijze onderwijs verzorgen.
5. Persoon in directe omgeving van student is positief getest op  COVID-19
 • Student neemt contact op met de coach en geeft aan in quarantaine te moeten blijven voor in ieder geval 10 dagen.
 • De coach bespreekt evt. mogelijkheid om afstandsonderwijs te volgen vanuit huis (het is niet verplicht om afstandsonderwijs te bieden).
 • De coach vraagt student/leerling om zich uit voorzorg te testen.
 • Stage.: Indien op het stagebedrijf van een student sprake is van positief geteste medewerker(s) informeert de coach ook de stageconsulent.
 • School hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen en studenten die, vanwege het dringende quarantaine advies, niet naar school (of stage) kunnen. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend.

Zie hier de link naar de brief van het RIVM wanneer huisgenoot positief is getest: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis

6. Student heeft ziekteverschijnselen en laat zich testen op COVID-19
 • Student (of ouder van) meldt zich telefonisch ziek bij de balie van de betreffende opleiding/locatie.
 • De baliemedewerker vraagt contact op te nemen met de coach of schakelt student door.
 • De coach bespreekt evt. mogelijkheid om afstandsonderwijs te volgen vanuit huis (het is niet verplicht om afstandsonderwijs aan te bieden).
 • De coach houdt contact met student over uitslag test.
 • Student houdt zich aan advies GGD en huisarts.
7. Student is positief getest op COVID-19
 • Student (of ouder van) meldt zich ziek via Eduarte en neemt telefonisch contact op met de balie van de betreffende opleiding/locatie.
 • De baliemedewerker vraagt aan student contact op te nemen met coach of verbindt student door met coach.
 • De coach informeert bij student (of zijn/haar ouder) over status van bronnenonderzoek en evt. contactpersoon GGD.
  • Student geeft aan dat GGD contact opneemt met school.
  • Student geeft status van bronnenonderzoek aan.
 • De coach informeert de opleidingsmanager over positieve test van leerling uit zijn/haar afdeling.
 • De opleidingsmanager informeert directielid.
 • Directeur Onderwijs informeert College van Bestuur.
 • Indien van toepassing informeert de stageconsulent de praktijkbegeleider van het stage-bedrijf.
 • Opleidingsmanager of coördinator neemt contact op met GGD om informatie in te winnen en acties af te stemmen.
 • Afhankelijk van de uitkomst van bronnenonderzoek neemt Directie Onderwijs in overleg met College van Bestuur besluit over de vervolgstappen. Denk hierbij aan alleen online onderwijsgeven, bepaalde klassen naar huis sturen en in een extreem geval sluiten vestiging.
 • Student blijft in isolatie en mag weer uit isolatie als het minimaal 7 dagen, geteld vanaf de eerste ziektedag, en deze 24 uur geen klachten meer heeft.
8. Student is recent teruggekomen uit een oranje of rood risicogebied
 • Indien bekend verzoekt coach de student om in quarantaine te gaan tot 10 dagen na de datum van terugkomst uit het risicogebied.
 • Student (of ouder van) meldt zich ziek via Eduarte en neemt telefonisch contact op met de balie van de betreffende opleiding/locatie.
 • De baliemedewerker vraagt aan student contact op te nemen met coach of verbindt student door met coach.
 • De coach bespreekt mogelijkheden van thuisonderwijs met student. (Het is niet verplicht voor de school om thuisonderwijs te bieden).
 • De coach informeert collega’s dat student in quarantaine zit en onderhoudt contact met student over voortgang.
 • Wanneer student en niemand anders in het desbetreffende huishouden na twee weken geen klachten heeft, kan de student weer regulier onderwijs volgen.
9. Bronnenonderzoek door GGD

GGD neemt contact op met het ROC Kop van Noord-Holland over een bronnenonderzoek dat plaats gaat vinden.

 • Afhankelijk van de aanpak GGD en in overleg met GGD vindt desbetreffende communicatie plaats door school richting medewerkers, studenten en ouders/verzorgers.
 • Afhankelijk van de uitkomst van bronnenonderzoek neemt Directie Onderwijs in overleg met College van Bestuur besluit over de vervolgstappen. Denk hierbij aan alleen online onderwijsgeven, bepaalde klassen naar huis sturen en in een extreem geval sluiten vestiging.

Overzicht informatiebrieven RIVM voor o.a. positief getest COVID-19 en naasten:

https://lci.rivm.nl/leefregels